Prima Pagina
Stiri
Contact
Caută
Pagina Frate
Statutul asociaţiei
Corespondenţă
Petiţii
Cerere de aderare
Propuneri de acte normative
Legi, acte normative
Articole de presă, comunicate
Forumul ATRT
Capsula Catalitica MPG-CAP
Nu sunt voturi
Statutul asociaţiei
joi, 27 ianuarie 2005S T A T U T U L

ASOCIAŢIEI TRANSPORTATORILOR RUTIERI
TRANSILVANIA
Asociaţia Transportatorilor Rutieri din Transilvania ? A.T.R.T. este o organizaţie patronală, profesională , neguvernamentală, independentă, constituită pe principii democratice, ?n scopul sprijinirii membrilor săi ?n acţiunile legate de creşterea eficienţei şi rentabilităţii transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane, dezvoltarea climatului economic şi de afaceri, armonizarea activităţilor desfăşurate cu reglementările europene ?n domeniul transporturilor cu luarea ?n considerare a situaţiei reale ale transportatorilor din ţară, pregătirea şi perfecţionarea personalului care concură la siguranţa circulaţiei, realizarea climatului pozitiv şi cadrului de dialog şi parteneriat cu autorităţile de reglementare, de supraveghere şi control, cu alte organisme interesate, cu ministerele de resort din Europa, cu confederaţii sindicale şi cu asociaţii similare, creşterea calităţii serviciilor prestate prin unirea şi valorificarea potenţialului transportatorilor existenţi pe plan local.
Asociaţia va acţiona cu fermitate ?n vederea sprijinirii şi apărării intereselor membrilor săi ?mpotriva oricăror forme de corupţie, abuz de serviciu sau alte forme de manifestare negativă din partea organelor autorităţilor de stat. Va lua toate măsurile posibile ?n vederea respectării prevederilor legislaţiei ?n vigoare at?t de membrii săi, c?t şi de către cei care aplică şi supraveghează respectarea legislaţiei. Va instrui şi urmări societăţile comerciale membre ale acestei asociaţii să respecte legislaţia ?n vigoare şi să efectueze transporturi ?n trafic intern şi internaţional, necre?nd at?t ?ntre membrii asociaţiei c?t şi restul societăţilor de transport concurenţă neloială. Va mediatiza prin cele mai moderne mijloace ale tehnicii existenţa şi obiectul de activitate al asociaţiei către cei interesaţi, inclusiv către ministerele de resort din celelalte ţări ?n vederea obţinerii de facilităţi şi sprijin efectiv ?n derularea civilizată a ?ntregii activităţi de transport rutier pe plan european. Va milita ?n vederea valorificării potenţialului de transport local la tarife normale, ?n vederea eliminării concurenţei neloiale din partea transportatorilor rutieri şi feroviari neloiali, a cabotajului, a aplicării preţurilor de dumping, ?n vederea rentabilizării curselor de transport persoane prin servicii regulate mai ales ?n trafic internaţional, precum şi a transporturilor de mărfuri, ?n vederea obţinerii carnelelor TIR direct de la IRU, ?n vederea informării membrilor săi despre modificările legislaţiei ?n domeniu, ?n vederea ridicării calităţii reparaţiilor şi a combustibililor din economie la nivelul standardelor internaţionale, lu?nd toate măsurile de eliminare a abuzurilor şi ?n acest domeniu de activitate.

A. OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL ASOCIAŢIEI

Art. 1. Asociaţia Transportatorilor Rutieri din Transilvania ? A.T.R.T. are următoarele obiective de realizat:
a) creşterea calităţii serviciilor prestate prin unirea şi valorificarea potenţialului transportatorilor rutieri existenţi pe plan local
b) desfăşurarea de activităţi conexe transporturilor rutiere ( expediţii, intermedieri, ?nfiinţarea de parcări auto şi urmărirea activităţii de autogară şi ticheting ?n activitatea de transport auto, aero şi turism)
c) creşterea eficienţei şi rentabilităţii transporturilor rutiere de mărfuri şi persoane prin toate mijloacele posibile
d) dezvoltarea climatului economic şi de afaceri ?ntre operatorii de transport şi beneficiarii transporturilor
e) realizarea climatului pozitiv şi a cadrului de dialog şi parteneriat cu autorităţile de reglementare, supraveghere şi control
f) combaterea oricăror forme de corupţie şi abuz de serviciu din partea organelor autorităţilor de stat prin toate metodele legale
g) efectuarea de studii, informări, analize privind necesarul de transport din zona de interes şi identificarea tendinţelor de evoluţie a pieţelor de transport
h) perfecţionarea tehnologiilor de transport, a mijloacelor de transport, ?n consens cu condiţiile pieţii interne şi internaţionale, lu?nd ?n considerare situaţia şi posibilităţile reale ale transportatorilor din ţară
i) prelucrarea datelor şi difuzarea informaţiilor menite să asigure armonizarea tarifelor de transport rutier, corelat cu solicitările de volum, greutate, valoare, urgenţă c?t şi noile reglementări cu privire la transporturile de persoane at?t pe teritoriul Rom?niei, c?t şi ?n trafic internaţional
j) analizarea influenţelor ?n costuri a taxelor şi impozitelor c?t şi fluctuaţiile de preţuri la materiale şi carburanţi, elabor?nd prognoze şi strategii de dezvoltare şi rentabilizare a activităţii. Stoparea comercializării combustibililor de provenienţă dubioasă din care cauză autovehiculele nu se ?ncadrează ?n normele EURO din care cauză transporturile se derulează cu tarife neconcludente iar consumurile de carburanţi lunare devin artificiale
k) urmărirea evoluţiei internaţionale a problemelor legate de poluare, siguranţă pasivă, reglemetări privind tranzitul vamal, etc. propun?nd măsuri de adaptare şi perfecţionare a activităţii ?n consens cu situaţia reală din ţară
l) sprijinirea acţiunilor de formare şi perfecţionare profesională a personalului care concură la siguranţa circulaţiei, a cărui necesitate se impune at?t ca urmare a evoluţiei tehnologice, c?t şi a aplicării acordurilor internaţionale ( AETR, ASOR, TIR, CMR, ADR, etc) precum şi colaborarea str?nsă cu instituţiile de formare profesională ?n acest sens
m) urmărirea armonizării intereselor transportatorilor rutieri cu cele ale economiei locale şi acţionarea ?n vederea elaborării reglementărilor locale nediscriminatorii, menite să ?nlăture practicile concurenţei neloiale
n) informarea membrilor cu privire la modificarea reglementărilor interne şi internaţionale, propun?nd soluţii concrete ?n aplicarea acestor reglementări
o) reprezentarea membrilor ?n raporturile cu alte organisme neguvernamentale ( asociaţii patronale, confederaţii sindicale, etc) cu care colaborează ?n scopul coalizării tuturor forţelor sociale ?n acţiuni menite să conducă la ?mbunătăţirea climatului de afaceri, creşterea rentabilităţii, responsabilităţii, etc. Organizarea de manifestaţii ample p?nă la blocarea principalelor şosele, căi ferate, punctele de trecere a frontierelor, grevă generală, p?nă la paralizarea circulaţiei ?n cazul c?nd autorităţile statului nu sprijină interesele transportatorilor şi ale economiei naţionale nici la solicitările repetate
p) reprezentarea intereselor membrilor săi ?n raporturile cu Ministerul Transporturilor şi acţionarea ?n vederea aplicării unor principii echitabile ?n ceea ce priveşte politicile de licenţiere, de acordare a autorizaţiilor de transport ?n trafic internaţional, de combatere şi eliminare a concurenţei neloiale, a cabotajului şi oricăror forme ale abuzului de serviciu din partea organelor de suprabeghere şi control
q) mediatizarea existenţei asociaţiei către forurile interesate, inclusiv la Conferinţa Miniştrilor Transporturilor din Uniunea Europeană şi la ministerele de resort ?n vederea obţinerii de facilităţi şi sprijin ?n vederea derulării unei activităţi de transport civilizat şi de calitate.
r) intervenţii la organele ?n drept ?n vederea modificării legislaţiei cu privire la regimul drumurilor publice ?n sensul ca greutatea pe osie să fie mărită la nivelul real mai ales ?n zonele unde nu există drumuri europene
s) stabilirea unui delegat care cu acordul Ministerului Transporturilor va participa ?n numele asociaţiei permanent alături de M.T. la elaborarea de noi reglementări ?n traficul de mărfuri şi persoane intern şi internaţional cu RO- RO şi RO ? LA.
t) intermedierea şi reprezentarea raporturilor ?ntre membrii asociaţi şi ARR ?n vederea ridicării autorizaţiilor pentru traficul internaţional- asigură asistenţă membrilor asociaţi ?n ?ntocmirea şi depunerea dosarelor anuale pentru carnetele CEMT.
u) asigură membrilor asociaţi colaborarea cu RAR cu privire la omologări, ?nstelări, clasificări ( marfă şi călători) c?t şi pentru prima ?nmatriculare
v) asigură membrilor asociaţi colaborarea cu ARR ?n vederea obţinerii licenţelor de transport, de execuţie, autorizaţii, atestări, etc.
w) asigură transportatorilor din trafic intern şi internaţional colaoborarea cu societăţile de asigurare cu tarifele cele mai scăzute şi cu o bonitate superioară.
x) asigură ?n baza solicitărilor membrilor asociaţi studii cu privire la situaţia economică, tehnică şi de rentabilitate.
y) constituirea unei bănci de date cu manegerii de cea mai bună calitate care ?n funcţie de solicitările membrilor asociaţi vor putea lucra ?n cadrul acestora pe bază de contract
z) va elabora studii ?n vederea ?ntocmirii dosarelor pentru solicitarea de fonduri PHARE şi SAPARD pentru membrii asociaţi care se ?ncadrează ?n aceste clauze
aa) constituirea caselor de expediţii pentru obţinerea fondului de marfă din toată ţara şi din străinătate ?n vederea transportării acesteia at?t ?n trafic intern c?t şi internaţional de către membrii asociaţi
bb) eliminarea concurenţei neloiale ?n activităţile conexe transporturilor rutiere, ?n activităţile de ?ntreţinere şi reparaţii, service auto precum şi reprezentarea şi apărarea intereselor acestor categorii de societăţi comerciale
cc) urmărirea ?mpreună cu organele abilitate a respectării legislaţiei ?n vigoare cu privire la activitatea de ?ntreţinere şi reparaţii, omologarea piselor şi subansamblelor auto care concură la siguranţa circulaţiei ?n vederea reducerii evenimentelor rutiere din cauze tehnice
dd) efectuarea de studii şi marketing ?n domeniul activităţilor de ?ntreţinere şi reparaţii, ?nfiinţarea unei bănci de date cu privire la sistemul service-urilor specializate , a firmelor care comercializează produse petroliere, accesorii, piese, etc.
ee) participarea cu acordul forurilor interesate ( Ministerul Transporturilor, Ministerul de Interne, Oficiul concurenţei, Ministerul Finanţelor şi Vămii, ARR, RAR, AND, etc.) la activităţile de supraveghere şi control ?n echipe mixte, conform protocolului ce se va ?ncheia cu aceste instituţii.
Art. 2. ?n vederea realizării obiectivelor propuse, asociaţia desfăşoară următoarele activităţi:
a) consultă membrii asociaţiei ?n privinţa problematicii propuse spre rezolvare, a mijloacelor utilizate, a strategiei de abordare şi rezolvare
b) prezintă şi susţine ?n faţa forurilor de decizie ( consilii locale, judeţene, prefecturi, poliţii, administraţii financiare, ministere, etc. ) punctele de vedere ale asociaţiei şi solicită colaborare, sprijin şi maximă ?nţelegere ?n vederea rezolvării obiectivelor propuse
c) stabileşte şi dezvoltă relaţii de colaborare cu alte organisme guvernamentale şi neguvernamentale interesate ?n dezvoltarea şi ?mbunătăţirea climatului economic şi de afaceri
d) cooperează cu instituţii şi organisme profesionale ?n vederea perfecţionării personalului
e) str?nge şi difuzează informaţii despre reglemetările apărute ?n domeniul transporturilor rutiere
f) elaborează strategii şi politici de tarife ?mpreună cu organele abilitate şi interesate ?n scopul menţinerii rentabilităţii activităţilor, ?n condiţiile fluctuaţiilor de preţuri la principalele elemente de cost
g) urmăreşte prin orice metodă ilegalităţiile comise şi colaborează cu organele ?n drept ?n vederea eliminării practicilor din afara legislaţiei ?n vigoare
h) acordă consultaţii şi asistenţă profesională pentru solicitanţi şi desfăşoară activităţi conexe transporturilor rutiere
i) intervine la forurile ?n drept ?n vederea reducerii termenului de eliberare a certificatelor de ?nmatriculare şi ?n general pentru eliminarea birocraţiei la toate autorităţile de stat

B. DATE DESPRE ASOCIAŢI

Art. 3. Membrii asociaţiei sunt persoane fizice şi juridice rom?ne care au ca obiect de activitate transport rutier de mărfuri şi persoane, activităţi conexe transporturilor rutiere sau efectuează activităţi legate de exploatarea, ?ntreţinerea, repararea autovehiculelor şi solicită ?nscrierea ca membru ?n asociaţie printr-o cerere de aderare.
Art. 4. Au calitatea de mebrii fondatori, persoanele fizice şi juridice care participă la adunarea generală constitutivă şi sunt cuprinşi ?n actul constitutiv, membrii de onoare aleşi de adunarea generală precum şi cei care nu au putut participa dar au transmis cererea de aderare, după cum urmează:
1. S.C. TRANSEC SA T?rgu Secuiesc
2. S.C. CARIBIC TRANS SRL T?rgu Secuiesc
3. S.C. ROGAB TRANS SRL Bod
4. S.C. NIMROAD TRANS SRL Valea lui Mihai
5. S.C. AGROSISTEM SRL Oradea.
Membrii de onoare:
1. Ing. Brănescu Ulmu cu domiciliul ?n Bucureşti
2. Ing. Constantin Vasile cu domiciliul ?n Bucureşti, B-dul Lacutei nr. 65, Bl. 7, sc. A, et. IV. ap. 13, sector 2, identificat prin buletinul de identitate sria RR nr. o83357, eliberat de Cca. 6 de Poliţie.
Art. 5. Asociaţia poate primi şi alţi membrii pe baza cererii de adeziune sau membrii de onoare ?n baza hotăr?rii consiliului director p?n? la prima adunare generală, c?nd aceasta va decide asupra oportunităţii primirii de noi membrii.
Art. 6. Toţi membrii asociaţiei au aceleaşi drepturi şi ?ndatoriri.
Art. 7. Pierderea calităţii de asociat intervine ?n următoarele situaţii:
a) la cererea asociatului de retragere din asociaţie
b) la pierderea calităţii de persoană juridică (lichidare, dizolvare, fuziune, etc)
c) prin excludere pe baza hotăr?rii adunării generale pentru nerespectare prevederilor statutului asociaţiei, hotăr?rii consiliului director sau legislaţiei ?n domeniu care aduce prejudicii materiale sau morale asociaţiei
d) prin dizolvarea asociaţiei.

C. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ASOCIAŢIILOR

Art. 8. Membrii asociaţi au următoarele drepturi:
a) să aleagă şi să fie aleşi prin reprezentanţii lor legali, ?n organele de conducere ale asociaţiei
b) să participe cu vot deliberativ la luarea hotăr?rilor ?n adunările generale ale asociaţiei
c) să solicite susţinerea intereselor lor
d) să facă propuneri pentru ?mbunătăţirea şi extinderea activităţii asociaţiei
e) să beneficieze de consultanţă de specialitate tehnică, economică, juridică, etc.
Art. 9. Membrii asociaţiei au următoarele obligaţii:
a) să participe activ la ?ndeplinirea obiectivelor asociaţiei
b) să-şi ?ndeplinească la timp şi cu conştiinciozitate obligaţiile statutare şi hotăr?rile consiliului director
c) să suporte cheltuielile ocazionate de efectuarea studiilor, prognozelor solicitate ori de asistenţă tehnică, economică sau juridică acordată
d) să-şi achite la timp cotizaţia de membru.
e) să semnaleze orice ?ncălcare a legislaţiei ?n vigoare at?t de către transportatori, c?t şi de către organele autorităţilor statului ?n vederea luării măsurilor imediate de eliminare a acestor abateri.

D. ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA ASOCIAŢIEI

Art. 1o. Organele de conducere ale asociaţiei sunt:
a) adunarea generală
b) consiliul director
c) cenzorul.
Art. 11. Adunarea generală este organul de conducere colectiv, alcătuit din totalitatea asociaţilor ?nscrişi ?n asociaţie.
Competenţa adunării generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei şi obiectivelor generale ale asociaţiei
b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli precum şi a bilanţului contabil
c) alegerea şi revocarea comitetului director şi al cenzorului
d) modificarea actului constitutiv şi statutului asociaţiei
e) primirea de noi membrii ?n asociaţie ?ncep?nd din a doua adunare generală, precum şi excluderea membrilor ce nu-şi ?ndeplinesc obligaţiile asumate
f) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei prin unanimitate de vot, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare.
Art. 12. Adunarea generală se ?ntruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra celorlalte organe de conducere. Convocarea adunării generale se efectuează pe bază de convocator semnat, cu adresă de ?nştiinţare sau prin comunicare ?n presă cu cel puţin l5 zile ?nainte de data stabilită pentru
desfăşurarea adunării generale.
Art. 13. Pentru desfăşurarea adunării generale este necesară prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor. Dacă la data stabilită prin convocator, adunarea generală nu se poate desfăşura din cauza numărului insuficient de membrii, o nouă adunare generală va avea loc după 24 de ore, ăn acel loc şi la aceeaşi oră. ?n această situaţie adunarea generală se consideră statutară cu numărul membrilor prezenţi. Hotăr?rile legale ale adunării generale sunt obligatorii pentru toţi membrii, chiar dacă nu au participat la adunare sau au votat ?mpotrivă.
Art. 14. Consiliul director asigură conducerea asociaţiei ?n intervalul dintre adunările generale şi este format din:
- preşedinte
- vicepreşedinţi ( cel puţin c?te unu din fiecare zonă de interes)
- secretar.
La şedinţa de constituire adunarea generală a ales consiliul director cu
următoarea componenţă:
1. Orban Laszlo - preşedinte
2. Sandor Tamas - vicepreşedinte ptr. zona Odorheiului Secuiesc
3. Vari Ferenc - vicepreşedinte ptr. zona Odorheiului Secuiesc
4. Mihaly Andras - vicepreşedinte ptr. zona Miercurea Ciucului
5. Ballo Jeno - vicepreşedinte ptr. zona Miercurea Ciucului
6. Rohan Ioan - vicepreşedinte ptr. zona Braşovului
7. Biro Gheorghe - vicepreşedinte ptr. zona T?rgu Mureşului
8. Duma Marcel - vicepreşedinte ptr. zona Bihorului.
9. Gyorgy Csilla - secretar
1o. Bilibok Anna - cenzor ( contabil autorizat).
Art. 15. Consiliul director asigură punerea ?n executare a hotăr?rilor adunării generale. ?n exercitarea competenţei sale, consiliul director:
a) prezintă adunării generale raportul de activitate pentru perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul BVC pentru perioada următoare şi proiectul programelor de măsuri ale asociaţiei
b) ?ncheie acte juridice ?n numele asociaţiei
c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei
d) aprobă schimbarea sediului asociaţiei dacă este cazul o astfel de schimbare
e) execută orice alte sarcini stabilite de adunarea generală.
Art. 16. Consiliul director poate ?mputernici persoane cu funcţii executive pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 15.
Art. 17. Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de un cenzor care ?n realizarea competenţelor sale:
a) verifică modul ?n care este administrat patrimoniul asociaţiei
b) ?ntocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale
c) poate participa la şedinţele consiliului director, fără drept de vot
d) ?ndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală.
Art. 18. Consiliul director şi cenzorul sunt aleşi de adunarea generală prin vot secret, pentru un mandat de 3 ani.

E. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI

Art.19. Patrimoniul iniţial al asociaţiei se constituie din aportul ?n bani al asociaţilor la nivelul stabilit de adunarea generală constitutivă, nivelul căruia este de 12 USD/an care se poate achita integral sau ?n rate trimestriale. Acest nivel al cotizaţiei poate fi modificat prin hotăr?rea adunării generale.
Art.2o. Finanţarea cheltuielilor asociaţiei se va face pe baza următoarelor surse:
a) cotizaţii ale membrilor
b) contribuţii, inclusiv donaţii sau sponsorizări
c) decontarea cheltuielilor ocazionate de acordarea asistenţei tehnice, economico-financiare, juridice, activităţi conexe transporturilor rutiere, etc.
d) venituri obţinute din dob?nzi bancare
e) alte venituri legale.
Art. 21. Gestionarea patrimoniului asociaţiei se va face de către consiliul director, sub controlul adunării generale şi a cenzorului.
Art. 22. ?n cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase ?n urma lichidării vor fi trasferate unei asociaţii sau federaţii sindicale, stabilite de adunarea generală ce are un scop similar şi care reprezintă asociaţii ?n realizarea obiectivelor stabilite la lit. A. din prezentul statut, sau va fi ?mpărţite ?ntre membrii asociaţi.

F. DISPOZIŢII FINALE

Art. 23. Sediul asociaţiei va fi ?n municipiul Miercurea Ciuc, strada Uzina Electrică nr. 2, ?n spaţiul pus la dispoziţie pe bază de contract cu chiriaşul sau beneficiarul imobilului. Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotăr?rii consiliului director dacă interesel asociaţiei impun acest lucru.
Art. 24. Exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus se face prin cerere de adeziune, exprimată la ?nscrierea ?n asociaţie.
Art. 25. Durata de funcţionare a asociaţiei este nelimitată.
Prezentul statut a fost adoptat ?n adunarea generală constitutivă a asociaţiei din data de o7.o7.2oo1.